هیئت علمی

 

    تجریشی ، مسعود

دکتری  منابع آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي عمران

   ابریشم چی ، احمد

دکتری هيدروليک و برنامه ريزی منابع آب

دانشكده مهندسي عمران