هیئت علمی

 

   تجريشی ، مسعود

دکتری  منابع آب و محيط زيست

دانشكده مهندسي عمران

   ابريشم چی ، احمد  

دکتری هيدروليک و برنامه ريزی منابع آب

دانشكده مهندسي عمران

   جمالی ، ميرمصدق    

دکتری هيدروديناميک زيست محيطی

دانشكده مهندسي عمران

   عطائی آشتيانی ، بهزاد        

دکتری آلودگی آبهای زير زمينی

دانشكده مهندسي عمران

   ارحامي، محمد

دكتري آلودگي هوا

دانشكده مهندسي عمران

   اعلم الهدی ، علی اصغر   

دکتری شيمی تجزيه

انستيتو آب و انرژي

    ترکیان ، ایوب     

دکتری تصفيه فاضلاب و محيط زیست

انستيتو آب و انرژي

   هاشمیان ، سید جمال الدين

دکتری تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

انستيتو آب و انرژي

   دانشكار آراسته، پيمان

دكتري منابع آب

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين