زمینه های تخصصی

دفتر مطالعات آب و محيط زيست دانشگاه صنعتی شريف (EWRC ) به ياری هيئت علمی ,  کارشناسان فنی و متخصصين خود در زمينه های تخصصی مديريت و برنامه ريزي منابع آب , ارزيابي و كنترل آلودگي محيط زيست , هيدروليك آبهاي سطحي و محيط متخلخل علاقمند به انجام مشاوره علمی و فنی و همچنين فعاليت های مشترک تحقيقاتی  در زمينه های زير می باشد :

 

 •       مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز

 

 •       مطالعات رودخانه هاي مرزي

 

 •       مدلسازي كيفيت آب در مخازن و درياچه ها , رودخانه و مديريت بهره برداري كيفي از آنها

 

 •       كاربرد مدلهای کامپيوتری و سيستمهاي اطلاعات جغرافياي GIS در برنامه ريزی منابع آب

 

 •       سنجش از دور پديده ها در منابع آب به کمک تصاوير ماهواره ای (RS)

 

 •       مدیریت جامع آب شهری

 

 •       تصفيه فاضلاب و استفاده مجدد از آن

 

 •       مديريت يكپارچه رواناب سطحي شهري

 

 •        رودخانه ها، تالاب ها و تخمين نياز آبي زيست محيطي آنان

 

 •        پيش بينی و کنترل سيل

 

 •        مطالعات مربوط به تبخير از منابع آب سطحی

 

 •        مديريت خشکسالی و حفاظت در برابر خشکسالی

 

 •        بررسي پديده گرد و غبار و تأثيرات آن

 

 •        مديريت جامع مواد زائد جامد شهري