نت های فنی

شماره طرح عنوان تاريخ
P-12-01 مطالعات تحليل ديناميكي مكاني تغييرات تبخير و نمك درياچه اروميه نتايج اندازه گيري هاي ميداني از درياچه آبان 1388
P-11-05 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز نتايج پيش بيني حجم آورد رودخانه دز فروردين 1389
P-11-04 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز بررسي همبستگي جريان رودخانه با متغيرهاي هواشناختي آذر 1388
P-11-03 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز تأثير پديده هاي اقليمي جهاني بر هيدرولوژي و هواشناسي حوزه آبريز دز آذر 1388
P-11-02 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز بررسي داده هاي هواشناسي و هيدرومتري حوزه آبريز دز آبان 1388
P-11-01 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز شناخت حوزه، تحليل و بررسي تغييرات سطح برف حوزه آبريز دز- پيش بيني بارندگي پاييز 1388 مهر 1388
P-10-02 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز كارون بررسي داده هاي هواشناسي و هيدرومتري حوزه آبريز كارون اسفند 1388
P-10-01 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز كارون شناخت حوزه، تحليل و بررسي تغييرات سطح برف حوزه كارون- پيش بيني بارندگي پاييز 1388 مهر 1388
P-09-01 مطالعات پهنه بندي توليد طوفان غبار پهنه بندي نواحي مستعد توليد طوفان غبار در كشور 1387
P-08-03 مطالعات پیش بینی آورد حوزه آبریز زاینده رود گزارش پیشرفت کار شماره 3 اردیبهشت 1384
P-08-02 مطالعات برفسنجی حوزه آبریز زاینده رود گزارش پیشرفت کار شماره 2 آبان 1383
P-08-01 مطالعات برفسنجی حوزه آبریز زاینده رود گزارش پیشرفت کار شماره 1 تیر 1383
P-07-01 مطالعات روشهای بازیافت آب و فاضلاب در صنایع غذایی شناخت صنایع غذایی و وضعیت دشتهای کشور از لحاظ بحران آب اسفند 1382
P-06-01 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت حوزه آبريز هریرود اردیبهشت 1382
P-06-02 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز هریرود آذر 1381
P-06-03 مطالعات رودخانه های مرزی هواشناسی و هيدرو متری حوزه آبريز هريرود اسفند 1381
P-06-04 مطالعات رودخانه های مرزی هیدرولوژی حوزه آبريز هریرود اردیبهشت 1382
P-06-05 مطالعات رودخانه های مرزی اطلس منابع آب حوزه آبريز هريرود اسفند 1381
P-06-06 مطالعات رودخانه های مرزی معرفی اجمالی حوزه آبريز ارس آبان 1381
P-06-07 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز ارس دی 1381
P-06-08 مطالعات رودخانه های مرزی هواشناسی و هيدرو متری حوزه آبريز ارس دی 1381
P-06-09 مطالعات رودخانه های مرزی هیدرولوژی حوزه آبریز ارس خرداد 1382
P-06-10 مطالعات رودخانه های مرزی برنامه ریزی منابع آب حوزه آبریز ارس مرداد 1382
P-06-11 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت اجمالی حوزه آبريز اروند دی 1381
P-06-12 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز اروند بهمن 1381
P-06-13 مطالعات رودخانه های مرزی هواشناسی و هيدرو متری حوزه آبريز اروند بهمن 1381
P-06-14 مطالعات رودخانه های مرزی هیدرولوژی حوزه آبریز اروند اسفند 1381
P-06-15 مطالعات رودخانه های مرزی منابع آب حوزه آبریز اروند خرداد 1382
P-06-16 مطالعات رودخانه های مرزی اطلس منابع آب حوزه آبريز اروند بهمن 1381
P-06-17 مطالعات رودخانه های مرزی هورهای بين النهرين (اروند) اسفند 1381
P-06-18 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت عمومی حوزه آبریز خواف مرداد 1382
P-06-19 مطالعات رودخانه های مرزی فعالیت GIS/RS  حوزه آبریز خواف تیر 1382
P-06-20 مطالعات رودخانه های مرزی لایه اطلاعاتی  حوزه آبریز خواف تیر 1382
P-06-21 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت عمومی حوزه آبریز ماشکیل و دشت مرداد 1382
P-06-22 مطالعات رودخانه های مرزی فعالیت GIS/RS  حوزه آبریز ماشکیل و دشت اسفند 1381
P-06-23 مطالعات رودخانه های مرزی لایه اطلاعاتی  حوزه آبریز ماشکیل و دشت خرداد 1382
P-06-24 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت حوزه اترک بهمن 1381
P-06-25 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز اترک آذر 1381
P-06-26 مطالعات رودخانه های مرزی هوا شناسی و هيدرو متری حوزه آبريز اترک مهر 1381
P-06-27 مطالعات رودخانه های مرزی هيدرولوژی حوزه آبريز اترک آذر 1381
P-06-28 مطالعات رودخانه های مرزی برنامه ریزی منابع آب حوزه آبریز اترک خرداد 1382
P-06-29 مطالعات رودخانه های مرزی اطلس منابع آب حوزه آبريز اترک دی 1381
P-06-30 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت حوزه آبريز هيرمند شهريور 1381
P-06-31 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز هيرمند بهمن 1381
P-06-32 مطالعات رودخانه های مرزی ايستگاهای هيدرومتری و هواشناسی حوزه آبريز هيرمند دی 1381
P-06-33 مطالعات رودخانه های مرزی هيدرولوژی حوزه (تحليل رژيم جريان رودخانه هيرمند) دی 1381
P-06-34 مطالعات رودخانه های مرزی پيش بينی وضعيت آب رودخانه هيرمند دی 1381
P-06-35 مطالعات رودخانه های مرزی برف سنجی حوزه آبريز هيرمند اسفند 1381
P-06-36 مطالعات رودخانه های مرزی نقشه های اطلس منابع آب حوزه آبريز هيرمند اسفند 1381
P-06-37 مطالعات رودخانه های مرزی گزارش توجیهی رودخانه مرزی (اهداف , زمانبندی و افق مطالعات) مهر 1381
P-06-38 مطالعات رودخانه های مرزی گزارش کار 3 ماه اول ارديبهشت 1381
P-06-39 مطالعات رودخانه های مرزی گزارش کار 3 ماه دوم مرداد 1381
P-05-01 اصلاح ، بهبود و توسعه شبکه آب جزیره کیش گزارش پیشرفت کار شماره 1 (بخش اول) مهر -1380
P-05-02 اصلاح ، بهبود و توسعه شبکه آب جزیره کیش گزارش پیشرفت کار شماره 1 (بخش دوم) زمستان -1380
P-04-01 شناسایی ، کنترل و پایش نشت شبکه آب بهداشتی مجتمع ذوب آهن اصفهان شناسایی ، کنترل و پایش نشت شبکه آب بهداشتی مجتمع ذوب آهن اصفهان (گزارش فنی) تیر-1380
P-03-01 بهینه سازی کلر باقیمانده در شبکه توزیع آب شهری گزارش میانکاره 1380
P-02-01 پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی  (گزارش 3 ماه اول) شهریور 1379
P-02-02 پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی  (گزارش 3 ماه دوم) شهریور 1380
P-02-03 پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی  (گزارش 3 ماه سوم) بهمن 1379
P-01-01 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند اطلاعات رقومی حوزه آبريز رودخانه هيرمند در افغانستان اسفند 1379
P-01-02 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند پيش بينی وضعيت منابع آب رودخانه هيرمند در افغانستان فروردين 1380
P-01-03 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند معرفی و برسی امکانات پيش بينی های کوتاه و طولانی مدت برای افغانستان فروردين 1380
P-01-04 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند Short and Long Term Forecasting  For  Afghanistan Potentials and Resources ( Brief Description ) Apr-01
P-01-05 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند برسی و تحليل آماری ايستگاههای بارانسنجی همجوار افغانستان ارديبهشت 1380
P-01-06 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند پيش بيني طولاني مدت و وضعيت آب و هوائي حوزه هيرمند مهر 79- خرداد 80
P-01-07 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند استفاده ازارتفاع خط برف جهت تخمين سطح پوشش برف حوزه آبريزرودخانه‌هيرمند خرداد 1380
P-01-08 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند پيش بيني هاي كوتاه مدت آب و هوائي در حوزه هيرمند شهريور 1380
P-01-09 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند سيستم بانك اطلاعاتي دشت سيستان مهر 1380