نت های فنی

شماره طرح عنوان تاريخ
P-12-01 مطالعات تحليل ديناميكي مكاني تغييرات تبخير و نمك درياچه اروميه نتايج اندازه گيري هاي ميداني از درياچه آبان ۱۳۸۸
P-11-05 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز نتايج پيش بيني حجم آورد رودخانه دز فروردين ۱۳۸۹
P-11-04 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز بررسي همبستگي جريان رودخانه با متغيرهاي هواشناختي آذر ۱۳۸۸
P-11-03 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز تأثير پديده هاي اقليمي جهاني بر هيدرولوژي و هواشناسي حوزه آبريز دز آذر ۱۳۸۸
P-11-02 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز بررسي داده هاي هواشناسي و هيدرومتري حوزه آبريز دز آبان ۱۳۸۸
P-11-01 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز شناخت حوزه، تحليل و بررسي تغييرات سطح برف حوزه آبريز دز- پيش بيني بارندگي پاييز ۱۳۸۸ مهر ۱۳۸۸
P-10-02 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز كارون بررسي داده هاي هواشناسي و هيدرومتري حوزه آبريز كارون اسفند ۱۳۸۸
P-10-01 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز كارون شناخت حوزه، تحليل و بررسي تغييرات سطح برف حوزه كارون- پيش بيني بارندگي پاييز ۱۳۸۸ مهر ۱۳۸۸
P-09-01 مطالعات پهنه بندي توليد طوفان غبار پهنه بندي نواحي مستعد توليد طوفان غبار در كشور ۱۳۸۷
P-08-03 مطالعات پیش بینی آورد حوزه آبریز زاینده رود گزارش پیشرفت کار شماره ۳ اردیبهشت ۱۳۸۴
P-08-02 مطالعات برفسنجی حوزه آبریز زاینده رود گزارش پیشرفت کار شماره ۲ آبان ۱۳۸۳
P-08-01 مطالعات برفسنجی حوزه آبریز زاینده رود گزارش پیشرفت کار شماره ۱ تیر ۱۳۸۳
P-07-01 مطالعات روشهای بازیافت آب و فاضلاب در صنایع غذایی شناخت صنایع غذایی و وضعیت دشتهای کشور از لحاظ بحران آب اسفند ۱۳۸۲
P-06-01 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت حوزه آبريز هریرود اردیبهشت ۱۳۸۲
P-06-02 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز هریرود آذر ۱۳۸۱
P-06-03 مطالعات رودخانه های مرزی هواشناسی و هيدرو متری حوزه آبريز هريرود اسفند ۱۳۸۱
P-06-04 مطالعات رودخانه های مرزی هیدرولوژی حوزه آبريز هریرود اردیبهشت ۱۳۸۲
P-06-05 مطالعات رودخانه های مرزی اطلس منابع آب حوزه آبريز هريرود اسفند ۱۳۸۱
P-06-06 مطالعات رودخانه های مرزی معرفی اجمالی حوزه آبريز ارس آبان ۱۳۸۱
P-06-07 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز ارس دی ۱۳۸۱
P-06-08 مطالعات رودخانه های مرزی هواشناسی و هيدرو متری حوزه آبريز ارس دی ۱۳۸۱
P-06-09 مطالعات رودخانه های مرزی هیدرولوژی حوزه آبریز ارس خرداد ۱۳۸۲
P-06-10 مطالعات رودخانه های مرزی برنامه ریزی منابع آب حوزه آبریز ارس مرداد ۱۳۸۲
P-06-11 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت اجمالی حوزه آبريز اروند دی ۱۳۸۱
P-06-12 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز اروند بهمن ۱۳۸۱
P-06-13 مطالعات رودخانه های مرزی هواشناسی و هيدرو متری حوزه آبريز اروند بهمن ۱۳۸۱
P-06-14 مطالعات رودخانه های مرزی هیدرولوژی حوزه آبریز اروند اسفند ۱۳۸۱
P-06-15 مطالعات رودخانه های مرزی منابع آب حوزه آبریز اروند خرداد ۱۳۸۲
P-06-16 مطالعات رودخانه های مرزی اطلس منابع آب حوزه آبريز اروند بهمن ۱۳۸۱
P-06-17 مطالعات رودخانه های مرزی هورهای بين النهرين (اروند) اسفند ۱۳۸۱
P-06-18 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت عمومی حوزه آبریز خواف مرداد ۱۳۸۲
P-06-19 مطالعات رودخانه های مرزی فعالیت GIS/RS  حوزه آبریز خواف تیر ۱۳۸۲
P-06-20 مطالعات رودخانه های مرزی لایه اطلاعاتی  حوزه آبریز خواف تیر ۱۳۸۲
P-06-21 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت عمومی حوزه آبریز ماشکیل و دشت مرداد ۱۳۸۲
P-06-22 مطالعات رودخانه های مرزی فعالیت GIS/RS  حوزه آبریز ماشکیل و دشت اسفند ۱۳۸۱
P-06-23 مطالعات رودخانه های مرزی لایه اطلاعاتی  حوزه آبریز ماشکیل و دشت خرداد ۱۳۸۲
P-06-24 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت حوزه اترک بهمن ۱۳۸۱
P-06-25 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز اترک آذر ۱۳۸۱
P-06-26 مطالعات رودخانه های مرزی هوا شناسی و هيدرو متری حوزه آبريز اترک مهر ۱۳۸۱
P-06-27 مطالعات رودخانه های مرزی هيدرولوژی حوزه آبريز اترک آذر ۱۳۸۱
P-06-28 مطالعات رودخانه های مرزی برنامه ریزی منابع آب حوزه آبریز اترک خرداد ۱۳۸۲
P-06-29 مطالعات رودخانه های مرزی اطلس منابع آب حوزه آبريز اترک دی ۱۳۸۱
P-06-30 مطالعات رودخانه های مرزی شناخت حوزه آبريز هيرمند شهريور ۱۳۸۱
P-06-31 مطالعات رودخانه های مرزی فعاليت RS-GIS حوزه آبريز هيرمند بهمن ۱۳۸۱
P-06-32 مطالعات رودخانه های مرزی ايستگاهای هيدرومتری و هواشناسی حوزه آبريز هيرمند دی ۱۳۸۱
P-06-33 مطالعات رودخانه های مرزی هيدرولوژی حوزه (تحليل رژيم جريان رودخانه هيرمند) دی ۱۳۸۱
P-06-34 مطالعات رودخانه های مرزی پيش بينی وضعيت آب رودخانه هيرمند دی ۱۳۸۱
P-06-35 مطالعات رودخانه های مرزی برف سنجی حوزه آبريز هيرمند اسفند ۱۳۸۱
P-06-36 مطالعات رودخانه های مرزی نقشه های اطلس منابع آب حوزه آبريز هيرمند اسفند ۱۳۸۱
P-06-37 مطالعات رودخانه های مرزی گزارش توجیهی رودخانه مرزی (اهداف , زمانبندی و افق مطالعات) مهر ۱۳۸۱
P-06-38 مطالعات رودخانه های مرزی گزارش کار ۳ ماه اول ارديبهشت ۱۳۸۱
P-06-39 مطالعات رودخانه های مرزی گزارش کار ۳ ماه دوم مرداد ۱۳۸۱
P-05-01 اصلاح ، بهبود و توسعه شبکه آب جزیره کیش گزارش پیشرفت کار شماره ۱ (بخش اول) مهر -۱۳۸۰
P-05-02 اصلاح ، بهبود و توسعه شبکه آب جزیره کیش گزارش پیشرفت کار شماره ۱ (بخش دوم) زمستان -۱۳۸۰
P-04-01 شناسایی ، کنترل و پایش نشت شبکه آب بهداشتی مجتمع ذوب آهن اصفهان شناسایی ، کنترل و پایش نشت شبکه آب بهداشتی مجتمع ذوب آهن اصفهان (گزارش فنی) تیر-۱۳۸۰
P-03-01 بهینه سازی کلر باقیمانده در شبکه توزیع آب شهری گزارش میانکاره ۱۳۸۰
P-02-01 پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی  (گزارش ۳ ماه اول) شهریور ۱۳۷۹
P-02-02 پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی  (گزارش ۳ ماه دوم) شهریور ۱۳۸۰
P-02-03 پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی  (گزارش ۳ ماه سوم) بهمن ۱۳۷۹
P-01-01 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند اطلاعات رقومی حوزه آبريز رودخانه هيرمند در افغانستان اسفند ۱۳۷۹
P-01-02 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند پيش بينی وضعيت منابع آب رودخانه هيرمند در افغانستان فروردين ۱۳۸۰
P-01-03 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند معرفی و برسی امکانات پيش بينی های کوتاه و طولانی مدت برای افغانستان فروردين ۱۳۸۰
P-01-04 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند Short and Long Term Forecasting  For  Afghanistan Potentials and Resources ( Brief Description ) Apr-01
P-01-05 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند برسی و تحليل آماری ايستگاههای بارانسنجی همجوار افغانستان ارديبهشت ۱۳۸۰
P-01-06 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند پيش بيني طولاني مدت و وضعيت آب و هوائي حوزه هيرمند مهر ۷۹- خرداد ۸۰
P-01-07 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند استفاده ازارتفاع خط برف جهت تخمين سطح پوشش برف حوزه آبريزرودخانه‌هيرمند خرداد ۱۳۸۰
P-01-08 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند پيش بيني هاي كوتاه مدت آب و هوائي در حوزه هيرمند شهريور ۱۳۸۰
P-01-09 دفتر فنی طرح پيش بينی سيل رودخانه هيرمند سيستم بانك اطلاعاتي دشت سيستان مهر ۱۳۸۰