پایان نامه ها

نويسنده  عنوان  استاد راهنما  رشته / گرايش تاريخ 
احمد حسین زاده شبیه سازی اثر تبخیر بر روی شوری، ترسیب و انحلال نمک دریاچه ارومیه دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب و محیط زیست 1401
محسن مقدس مدیریت رهاسازی سدها باتوجه به نیاز آبی کشاورزی با هدف افزایش تأمین آب نیاز زیست محیطی دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب و محیط زیست 1401
رضا مفیدی نیستانی پایش کیفی آب با استفاده از فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی خلیج گرگان) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب و محیط زیست 1401
امیررضا میدانی برنامه ریزی بهینه برای بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور کاهش رقابت بین نیاز کشاورزی و زیست محیطی بر پایه پیش بینی های کوتاه مدت اقلیمی (مطالعه موردی دشت میاندوآب) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب و محیط زیست 1400
فرهاد جهش تعیین و کمی نمودن شاخص های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی در عدم قطعیت احیای دریاچه ارومیه دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب و محیط زیست 1400
محمدرضا کریمی یلمه مدلسازی رطوب خاک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از چارچوب NASA LIS و بکارگیری الگوریتم تلفیق داده دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1400
سارا مهندس سامانی پهنه بندی کانون های غبار و بررسی عوامل شکل گیری آنها دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1399
مسعود معتمدی نژاد شبیه سازی اثر اقدامات مختلف بر میزان آب ورودی به جنوب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه ساز MIKE SHE دکتر مسعود تجریشی مهندسی مدیریت منابع آب 1399
امیر نجاتیان تخمین تبخیر از دریاچه چیتگر و تأثیر پوشش های شیمیایی بر کاهش مقدار آن دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1399
جواد رحمانی مدلسازی چرخه آب- انرژی و مسیر حرکت ذرات آب در زیرحوضه گدارچای از حوضه دریاچه ارومیه دکتر مسعود تجریشی مهندسی مدیریت منابع آب 1399
فاطمه روشنی تعیین تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه با توجه به نوسانات اقلیمی و شرایط جدید آبی منطقه دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1399
محمدرضا محمدی بررسی اثر پوشش شیمیایی در کاهش تبخیر از آبهای شور (مطالعه موردی دریاچه ارومیه) دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1398
محمد عبدلی تخمین تبخیر از سطح خاک در اراضی غیرزراعی (مراتع و خاک بایر) حوضه دریاچه ارومیه دکتر مسعود تجریشی مهندسی مدیریت منابع آب 1398
فاطمه عظیمی بررسی مسیر انتشار غبار برخاسته از کانونهای حاشیه دریاچه ارومیه با استفاده از نرم افزار HYSPLIT دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1398
سامان ربیعی ارائه الگوریتمی برای برآورد مقدار رطوبت سطحی خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل دکتر مسعود تجریشی مهندسی مدیریت منابع آب 1398
امیرمحمد میرزایی مدل پیش بینی کوتاه مدت بارش و مقدار آورد آب به سد بوکان با استفاده از الگوریتم های یادگیری ژرف دکتر مسعود تجریشی مهندسی مدیریت منابع آب 1398
حمیدرضا تقوایی نجیب کاربرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره به منظور سنجش اثربخشی پروژه های احیای تالاب ها جهت تأمین نیاز آب زیست محیطی دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1397
محمد هاشم زاده تحلیل سری های زمانی متغیرهای هواشناسی- اقلیمی برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1397
مصطفی جوادیان شبیه سازی اندرکنش آبخوان و جریان سطحی در سناریوهای مختلف بهره برداری از منابع آب (مطالعه موردی دشت ارومیه) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1396
ندا امامی تحلیل ترمودینامیکی نحوه ی تغییرات زمانی غلظت نمک (مطالعه موردی دریاچه ارومیه) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1396
سروش سراوانی ارزیابی حکمرانی آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اثرات آن بر وضعیت منابع آب حوضه در چارچوب مدیریت انطباقی دکتر مسعود تجریشی مهندسی و مدیریت منابع آب 1396
مهدی فریدونی استفاده از رطوبت خاک به عنوان یک باران سنجش طبیعی جهت تخمین میزان بارندگی با استفاده از الگوریتم SM2RAIN (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1395
مهدی اکبری تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدلهای تجربی و فناوری سنجش ازدور (RS) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1395
پریسا حیدری توسعه مدل استخراج عمق اپتیکی ذرات معلق با قدرت تفکیک مکانی بالا دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1394
حمید فرهمند استفاده بهینه از منابع طبیعی در برنامه ریزی و تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1394
راضیه ترقی دلگرم پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک متغیرهای اقلیمی اقیانوسی- جوی (مطالعه موردی: سد بوکان) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1394
سامان رفیعی مدلسازي تخصیص آب بر پایه رفتار هیدرولوژیکی حاکم بر دشت هاي بحرانی (مطالعه موردي: دشت مشهد) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1394
حامد حمزه خانی مدلسازي آب زيرزميني به منظور بررسي اثربخشي آبخوان بر جريانات سطحي با اعمال سياستهاي مختلف بهره برداري به كمك فناوري سنجش ازدور (مطالعه موردي: دشت مياندوآب) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1394
امیر محمودی انزابی شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تأثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی به دریاچه با نگاه حوضه آبریز (مطالعه موردی: دریاچه مصنوعی چیتگر) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1393
صدیقه السادات قاضی زاده هاشمی ارائه روشی جهت تخمین زمان تمرکز رواناب سطحی در حوضه های کوچک شهری (تهران) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1393
نازنین حق پرست شبیه سازی هیدرولیکی و رسوب رودخانه های عبوری از شهر در اثر تغییر کاربری و توسعه فعالیت های عمرانی (مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن) دکتر مسعود تجریشی سازه های هیدرولیکی 1393
مریم ابهری رشت آبادی شبیه سازی هیدرولیکی اثرات اجرای سازه ها بر فرسایش بستر رودخانه های درون شهری توسط نرم افزار HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه کن) دکتر مسعود تجریشی سازه های هیدرولیکی 1393
امیر مداری بناب طراحی یک شبکه پایش جهت رصد تغییرات متغیرهای محیطی بر روی دریاچه ارومیه دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1393
امیرحسین دهقانی پور اثرات تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه بر اقلیم محلی حوضه آبریز دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب 1392
مجید دلکش شبيه سازي انتشار فسفر بااستفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي:حوضه کن) دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1392
کوروش بهرنگ مدل سازی حرکت و نفوذ رواناب در جوی باغچه ها دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست 1392
ابراهيم احمدي شرف تعيين مكان هاي مناسب قرارگيري حوضچه هاي ذخيره به منظور كنترل سيلابهاي شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1391
سيما جهانباني وشاره مقايسه روشهاي تجربي برآورد تبخير از سطح درياچه هاي شور با استفاده از معادله بيلان انرژي (مطالعه موردي: درياچه اروميه) دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1390
امير محمودي انزابي بررسي تغييرات و ميزان نفوذپذيري خاكهاي باغچه اي شهر تهران (محدوده سيل برگردان غرب) دكتر مسعود تجريشي پروژه كارشناسي 90-1391
آرزو صميمي ابيانه خصوصيات مواد معلق و گرد و غبار موجود در سقف ها و معابر در شهر تهران دكتر مسعود تجريشي پروژه كارشناسي 90-1391
احسان ثابتي امينايي مدلسازي كمي روانابهاي شهري و بررسي تأثير نفوذپذيري بر دبي سيلاب (مطالعه موردي: مسيل مقصودبيگ- صدر) دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1390
اميرحسن كرمانشاه بررسي علل وقوع گرد و غبار در مناطق غربي كشور و تأثير آن بر تغييرات اقليمي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1390
سكينه توكلي بهبود كيفيت رواناب شهري با استفاده از بهترين راهكارهاي مديريتي با درنظر گرفته ملاحظات اقتصادي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1390
فاطمه كاظمي پركوهي خصوصيات ذرات موجود در رواناب شهر تهران دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1390
زهرا زنگنه مدار پهنه بندي خطر جريان واريزه اي در حوزه هاي آبريز اطراف تهران دكتر مسعود تجريشي مهندسي خاك و پي 1390
محمد قنبري بررسي عملكرد جويپاغچه هاي بومي شهر تهران به منظور طراحي جهت حذف آلاينده هاي رواناب سطحي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1390
محسن وطن پرست مدلسازي رواناب شهري و درياچه هاي طبيعي پذيرنده رواناب با رويكرد اجرايي دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1390
ميثم كمالي بررسي عملكرد روسازي نفوذپذير در حذف آلاينده از رواناب سطحي دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1390
عماد محجوبي كاربرد ابزارهاي داده كاوي در پيش بيني تغييرات شوري و تخمين ميزان تبخير دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1389
محمود عظيمي بزچلويي پيش بيني بلندمدت بارش فصلي و جريان رودخانه به كمك منطقه اي كردن متغيرهاي اقليمي اقيانوسي- جوي دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1389
عابده السادات عبدالغفوريان مدل تخصيص بهينه منابع آب و آب بازيافتي از تصفيه خانه ها جهت مصارف آب در شهرهاي بزرگ (مطالعه موردي: شهر تهران) دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1388
مصطفي نشاسته گر كاربرد روش تلفيق تصميم گيري چندمعياره در جانمايي تصفيه خانه هاي غيرمتمركز فاضلاب در كلان شهرها دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1388
فائزه خاكبازان به كارگيري مدل شبيه سازي هيدرولوژيكي و بيلان انرژي در تخمين تغييرات سطح آب زيرزميني دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1388
مهدي مغربي مدلسازي سير و حركت باكتري كليفرم در رودخانه جاجرود دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1387
مريم سلطاني مدلسازي كيفي نهرهاي درون شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1387
امين حسني مدلسازي ميزان تبخير از سطوح آزاد آبي مناطق خشك (مطالعه موردي: سد ساوه) دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1387
مهدي جمشيدي مدلسازي توليد و انتشار نيترات در حوزه رودخانه جاجرود دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1387
حامد عاشوري دكتر احمد آبريشم چي مهندسي آب 1387
مريم عمادزاده كاربرد سنجش از دور در تخمين كارايي آب در مقياس حوضه اي (مطالعه موردي: زيرحوضه قره سو) دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1386
بهنام شكرالهي يانچشمه ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره برداري از منابع آب و خاك در مقياس حوزه اي بر تغييرات زماني و مكاني شوري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1386
اميررضا شريفي مدلسازي تأثير توسعه بالادست و انتقال آب بين حوضه اي بر توليد انرژي برقابي در سدهاي سري با استفاده از مدلسازي پويايي سيستم دكتر مسعود تجريشي سازه هيدروليكي 1386
منيره ميزباني مدلسازي حوضه اي با استفاده از روش پويايي سيستم به منظور بررسي تأثيرات انتقال آب بين حوضه اي در بهبود وضعيت كارايي آب در حوضه دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1386
حميد طاهري شهرآئيني استخراج پارامترهاي كيفي آب به كمك داده هاي ماهواره اي و مدلسازي معكوس معادله انتقال تشعشع به روش يادگيري فعال دكتر احمد ابريشم چي  رساله دكترا 1386
علي اصغر شم آبادي مدلسازي كيفي درياچه هاي درون شهري به كمك GIS دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1386
حسین علیزاده ارزيابي تأثير هيدرولوژيكي سناريوهاي تخصيص آب در سطح حوضه با استفاده از نرم افزار WEAP (مطالعه موردي بالادست حوضه سد كرخه) دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب 1385
سمانه سيدقاسمي پيش بيني تغييرات جريان رودخانه در اثر تغييرات اقليم دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب 1385
نینا عمانی تخمین پتانسیل ورودی به مخازن سدها با استفاده از مدل SWAT و تصاویر ماهواره ای دكتر مسعود تجريشي سازه هیدرولیکی 1385
محمد اکبریان پيش بيني رواناب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي دكتر مسعود تجريشي مهندسی آب 1385
امید اسماعیلی پهنه بندي مراكز توليد غبار كشور با استفاده از فناوري سنجش از دور دكتر مسعود تجريشي مهندسی محیط زیست 1385
احمد ملكي نسب مديريت تقاضاي آب شهري و ارزيابي صرفه جويي آب به واسطه نصب قطعات كاهنده مصرف دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب 1384
سعيد گليان تحليل سياست هاي بهره برداري از منابع آب در حوزه آبريز با استفاده از روش مدلسازي پويايي سيستم دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب 1384
سعيد جمالي ساخت مدلهاي پيش بيني جريان رودخانه و بهره برداري از مخزن سد با استفاده از سيستم هاي استنباط فازي دكتر احمد ابريشم چي سازه هيدروليكي 1384
سميه سيما لحاظ حق آبه زیست محیطی در مدل بهره برداری از مخزن دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1384
مهدي پورعبداله مقايسه مدلهاي SWAT , RUSLE  در تخمين فرسايش حوزه اي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1384
ابراهيم مؤمني مدلسازی بهره برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم دكتر مسعود تجريشي سازه هيدروليكي 1384
رضا نجف زاده شبيه سازي جريان رودخانه با مدل SRM به کمک  داده هاي سنجش از دور (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب 1383
مهدي احمدي بررسي فني- اقتصادي روشهاي متداول تصفيه فاضلاب صنايع غذايي در شرايط اقليمي ايران دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1383
سياوش عيسي زاده تعيين ميزان فسفر رها شده از رسوبات در مخازن آبي و مدلسازي آن دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1383
نوشين صادقي مدلسازي بهره برداري مخزن به منظور مديريت سيلاب به روش سيستم ديناميك دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب 1382
شهربانو حضرتي مطالعه عوامل مؤثر بر تغييرات تراز درياچه اروميه و ميزان تأثير شاخص NAO دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب 1382
عباس محمدي بررسي تأثير تبخير بر شوري مخازن آب شيرين در مناطق خشك. مطالعه موردي (مخازن چاه نيمه) دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست 1382
صابر مسعودي تشخيص و مدلسازي تركيبات مولد طعم و بو در مخازن آب دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست 1382
پويا كلدي تعيين حد مجاز ورود مواد آلي مغذي به مخزن سد لتيان براي جلوگيري از تغذيه گرايي آن دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست 1382
عليرضا توسلي شبيه سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در شبكه توزيع آب راوند دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست 1381
عليرضا خطيب شبيه سازي هيدروديناميكي رژيم جريان در محيط كم عمق. مطالعه موردي (درياچه هامون هيرمند) دكتر مسعود تجريشي مهندسی آب 1381
مهدی بشاورد مديريت آب شهری در مناطق خشک به روش به روش تصميم گيری چند معياره ( مطالعه موردی شهر کاشان ) دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب 1381
مهدی نظر زاده مديريت جامع آب شهر کاشان با تاکيد بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب 1381
پريسا احمد پور مدلسازی انتقال ويروس در محيط متخلخل اشباع جهت تعيين حريم چاه دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست 1381
محمد ارحامی شبيه سازی تغيرات کيفی آب مخزن سد لتيان و اثر انحراف آب لوارک بر آن دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست 1381
علی تفرج نوروز تحليل و مدل سازی استوکستيک تراز سطح آب مجموعه تالابی درياچه هامون دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1380
ليلا افتخاريان تحليل عدم قطعيت پروفيل سطح آب رودخانه بمنظور بررسی قابليت اعتماد سيل بندها دكتر احمد ابريشم چي سازه‌هاي هيدروليكي 1380
ناصر سعادتخواه برآورد تبخير از سطح آب در مناطق خشك دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1380
بهناز خاكباز تحليل ريسك و قابليت اعتماد روگذري سيل‌بند رودخانه دكتر مسعود تجريشي سازه هاي هيدروليكي 1380
سيد مهدي بابايي نژاد پيروز مميزي و كاهش مصرف آب در صنعت قند , (با نگرش بر كارخانة قند اصفهان) دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط‌زيست 1379
علي ابراهيميان كاربرد تصميم گيري چند معياره در مديريت آب شهري دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب 1379
سيداويس ترابي بررسي عددي زير تراوش در خاكريزها دكتر مسعود تجريشي سازه هاي هيدروليكي 1379
سيد امين سارنگ بررسي اثر افزايش ارتفاع سد بر كيفيت آب خروجي از مخزن آن دكتر مسعود تجريشي سازه‌هاي هيدروليكي 1379
حميد طاهري‌شهرآئيني برآورد پراكنش مكاني آلاينده هاي موجود در بارانهاي سياه ناشي از سوختن چاههاي نفت كويت در جنوب كشور دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط‌زيست 1379
داود نورمحمدي بررسي اثر سرعت جريان و نحوه كلرزني بر تشكيل بيوفيلم در لوله‌ها دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست 1378
بهرام ملك محمدي ارائه يك روش مناسب براي تعيين بيمه سيلاب در محدوده مناطق شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1378
عليرضا مخترع تعيين خسارت سيل و انتخاب گزينه غيرسازه‌اي مناسب مهار سيلاب در مناطق شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب 1378
افشين صالحي تعيين ارتفاع سيل بند با در نظر گرفتن تغييرات كف بستر رودخانه , (مطالعه موردي رودخانه سيستان) دكتر مسعود تجريشي سازه‌هاي هيدروليكي 1378