کارشناسان دفتر

شادزاد ، شاداب

 کارشناس ارشد ابياری و منابع آب 

عمادزاده، مريم     

کارشناس ارشد منابع آب، RS/GIS

 احمدی، مهدی

دکترای

 کمالی ، میثم

كارشناس ارشد محيط زيست