گزارشات فنی

شماره گزارش عنوان

 گزارش– كارفرما

تاريخ
طرح جامع مديريت آب هاي سطحي شهر تهران سازمان فني و مهندسي شهر تهران 1391
EWRC-90-01 تخمين ميزان آب مصرفي و بهره وري آب در مقياس حوزه اي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و بيلان انرژي گزارش ميانكار- شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1390
EWRC-89-01 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد كارون با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني به روش اجزاي اصلي گزارش نهايي- سازمان آب و برق خوزستان 1389
EWRC-89-02 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني به روش اجزاي اصلي گزارش نهايي- سازمان آب و برق خوزستان 1389
EWRC-89-03 تحليل ديناميكي مكاني تغييرات تبخير و نمك درياچه هاي شور (مطالعه موردي: درياچه اروميه) گزارش ميانكار- شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1389
EWRC-88-01 فهرست خدمات مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه ها   دفتر استانداردها و معيارهاي فني سازمان مديريت منابع آب ايران 1388
EWRC-87-01 پهنه بندي نواحي مستعد در توليد طوفان غبار در كشور و بررسي گستره مكاني آن با استفاده از فناوري سنجش از دور   صندوق حمايت از پژوهشگران كشور 1387
EWRC-86-01 راهنمای مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه ها   گزارش نهایی دفتر استاندارد سازمان مديريت منابع آب ايران 1386
بررسي مقدماتي مدلسازي تأثير انتقال آب مازاد به حوضه كرخه بر روي سفره هاي آب زيرزميني حوضه قره سو   گزارش نهايي مرحله اول– شركت مهندسي مشاور مهاب قدس 1385
EWRC-85-01 مطالعات روشهای بازیافت آب و فاضلاب در صنایع غذایی   گزارش نهایی – وزارت صنايع و شوراي پژوهشهاي علمي كشور 1385
EWRC-85-02 الزامات حقوقی مهار و استفاده از آب رودخانه مرزی براساس راهنمای هلسینکی ( گزارش مرحله اول )   ویرایش نهایی – شركت مهندسي مشاور مهاب قدس 1385
EWRC-85-03 اطلس نقشه پایه در محیط GIS در زیر حوضه سیروان و سر شاخه هاي کرخه   گزارش نهایی – شركت مهندسي مشاور مهاب قدس 1385
سيستم هاي پشتيباني مديريت و برنامه ريزي منابع آب در سطح حوضه آبريز رودخانه   گزارش مديريتي – شركت مهندسي مشاور مهاب قدس 1385
EWRC-85-04 Extraction of water quality parameters using the satellite data and inverse modeling of radiative transfer equation by active learning method   گزارش نهایی – سازمان فضايي اروپا (ESA) 2006
EWRC-84-02 مطالعات پیش بینی آورد حوزه آبریز زاینده رود با استفاده از داده های ماهواره ای و زمینی   گزارش نهایی (2 جلد) – شركت آب منطقه اي اصفهان 1384
EWRC-84-03 لايه هاي اطلاعاتي حوضه هاي آبريز سيروان و كلاس   گزارش نهایی – شركت توسعه آب و نيروي ايران 1384
EWRC-83-01 راهنمای مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه ها   گزارش تفضیلی – دفتر استاندارد سازمان مديريت منابع آب ايران 1383
EWRC-83-02 تهیه بیلان آبی و تخمین میزان تبخیر و تعرق از سطح هامونها به کمک مدلهای تجربی و تصاویر ماهواره ای   گزارش نهایی – سازمان مديريت و برنامه ريزي 1383
EWRC-83-03 مديريت جامع آب شهري كاشان- ارزيابي صرفه جويي در مصرف آب خانگي بوسيله قطعات كاهنده مصرف   گزارش نهایی – سازمان مديريت و برنامه ريزي 1383
EWRC-82-01 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز خواف  (شامل لایه های اطلاعاتی) 1382
EWRC-82-02 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز ماشکیل و دشت  (شامل لایه های اطلاعاتی)  1382
EWRC-82-03 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز اروند (شامل لایه های اطلاعاتی) 1382
EWRC-82-04 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز ارس (شامل لایه های اطلاعاتی) 1382
EWRC-82-05 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز اترک (شامل لایه های اطلاعاتی) 1382
EWRC-82-06 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز هریرود (شامل لایه های اطلاعاتی) 1382
EWRC-82-07 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز هیرمند (شامل لایه های اطلاعاتی) 1382
EWRC-82-08 طرح مطالعاتی کاهش آلودگی حوزه آبريز سد لتيان   مدل شبیه سازی کیفیت آب مخزن سد– سازمان آب منطقه اي تهران 1382
EWRC-82-09 طرح مطالعاتی کاهش آلودگی حوزه آبريز سد لتيان   مطالعات کيفی مخزن سد لتيان– سازمان آب منطقه اي تهران 1382
EWRC-81-01 شناسایی علل بروز طعم و بوی نامناسب در آب شرب شهر سقز   گزارش نهايي- شناسایی علل بروز طعم و بوی نامناسب در دریاچه سد بوکان 1381
EWRC-81-02  پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی (مطالعه موردی رودخانه جاجرود)   گزارش نهايي- سازمان مديريت منابع آب ايران 1381
EWRC-81-03 مديريت تامين و توزيع آب شهر زاهدان   گزارش نهايي- معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف 1381
EWRC-80-01 ارائه یک مدل تجربی ذوب برف برای حوزه آبریز رودخانه هیرمند با استفاده از تصاویر ماهواره ای   گزارش نهايي- شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 1380
EWRC-80-02 مدل هيدروديناميک رودخانه سيستان   گزارش فنی ج – شركت دريا سازه 1380
EWRC-80-03 مدل هيدروليك رسوب رودخانه سيستان   گزارش فنی د – شركت دريا سازه 1380
EWRC-80-04 مدل هيدروديناميک دوبعدی دوشاخه هيرمند   گزارش فنی ه – شركت دريا سازه 1380
EWRC-80-05

مطالعات کاهش تبخیر آب چاه نیمه های سیستان

  گزارش نهايي- شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 1380
EWRC-79-01 استفاده از عکسهای ماهواره ای جهت تعيين سطح برف از حوزه ابريز هيرمند و پيش بينی سطح آب در هامونها   گزارش نهايي- شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 1379

EWRC-79-02

هيدرولوژي رودخانه سيستان

  گزارش فنی الف – شركت دريا سازه 1379

EWRC-79-03

محاسبه بالاروي از روي گوره هاي هامون هيرمند

  گزارش فنی ب –  شركت دريا سازه 1379