گزارشات فنی

شماره گزارش عنوان

 گزارش– كارفرما

تاريخ
طرح جامع مديريت آب هاي سطحي شهر تهران سازمان فني و مهندسي شهر تهران ۱۳۹۱
EWRC-90-01 تخمين ميزان آب مصرفي و بهره وري آب در مقياس حوزه اي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و بيلان انرژي گزارش ميانكار- شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ۱۳۹۰
EWRC-89-01 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد كارون با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني به روش اجزاي اصلي گزارش نهايي- سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۸۹
EWRC-89-02 مطالعات پيش بيني آورد حوزه آبريز سد دز با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني به روش اجزاي اصلي گزارش نهايي- سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۸۹
EWRC-89-03 تحليل ديناميكي مكاني تغييرات تبخير و نمك درياچه هاي شور (مطالعه موردي: درياچه اروميه) گزارش ميانكار- شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ۱۳۸۹
EWRC-88-01 فهرست خدمات مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه ها   دفتر استانداردها و معيارهاي فني سازمان مديريت منابع آب ايران ۱۳۸۸
EWRC-87-01 پهنه بندي نواحي مستعد در توليد طوفان غبار در كشور و بررسي گستره مكاني آن با استفاده از فناوري سنجش از دور   صندوق حمايت از پژوهشگران كشور ۱۳۸۷
EWRC-86-01 راهنمای مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه ها   گزارش نهایی دفتر استاندارد سازمان مديريت منابع آب ايران ۱۳۸۶
بررسي مقدماتي مدلسازي تأثير انتقال آب مازاد به حوضه كرخه بر روي سفره هاي آب زيرزميني حوضه قره سو   گزارش نهايي مرحله اول– شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ۱۳۸۵
EWRC-85-01 مطالعات روشهای بازیافت آب و فاضلاب در صنایع غذایی   گزارش نهایی – وزارت صنايع و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ۱۳۸۵
EWRC-85-02 الزامات حقوقی مهار و استفاده از آب رودخانه مرزی براساس راهنمای هلسینکی ( گزارش مرحله اول )   ویرایش نهایی – شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ۱۳۸۵
EWRC-85-03 اطلس نقشه پایه در محیط GIS در زیر حوضه سیروان و سر شاخه هاي کرخه   گزارش نهایی – شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ۱۳۸۵
سيستم هاي پشتيباني مديريت و برنامه ريزي منابع آب در سطح حوضه آبريز رودخانه   گزارش مديريتي – شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ۱۳۸۵
EWRC-85-04 Extraction of water quality parameters using the satellite data and inverse modeling of radiative transfer equation by active learning method   گزارش نهایی – سازمان فضايي اروپا (ESA) ۲۰۰۶
EWRC-84-02 مطالعات پیش بینی آورد حوزه آبریز زاینده رود با استفاده از داده های ماهواره ای و زمینی   گزارش نهایی (۲ جلد) – شركت آب منطقه اي اصفهان ۱۳۸۴
EWRC-84-03 لايه هاي اطلاعاتي حوضه هاي آبريز سيروان و كلاس   گزارش نهایی – شركت توسعه آب و نيروي ايران ۱۳۸۴
EWRC-83-01 راهنمای مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه ها   گزارش تفضیلی – دفتر استاندارد سازمان مديريت منابع آب ايران ۱۳۸۳
EWRC-83-02 تهیه بیلان آبی و تخمین میزان تبخیر و تعرق از سطح هامونها به کمک مدلهای تجربی و تصاویر ماهواره ای   گزارش نهایی – سازمان مديريت و برنامه ريزي ۱۳۸۳
EWRC-83-03 مديريت جامع آب شهري كاشان- ارزيابي صرفه جويي در مصرف آب خانگي بوسيله قطعات كاهنده مصرف   گزارش نهایی – سازمان مديريت و برنامه ريزي ۱۳۸۳
EWRC-82-01 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز خواف  (شامل لایه های اطلاعاتی) ۱۳۸۲
EWRC-82-02 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز ماشکیل و دشت  (شامل لایه های اطلاعاتی)  ۱۳۸۲
EWRC-82-03 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز اروند (شامل لایه های اطلاعاتی) ۱۳۸۲
EWRC-82-04 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز ارس (شامل لایه های اطلاعاتی) ۱۳۸۲
EWRC-82-05 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز اترک (شامل لایه های اطلاعاتی) ۱۳۸۲
EWRC-82-06 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز هریرود (شامل لایه های اطلاعاتی) ۱۳۸۲
EWRC-82-07 مطالعات رودخانه های مرزی   گزارش نهایی حوزه ابریز هیرمند (شامل لایه های اطلاعاتی) ۱۳۸۲
EWRC-82-08 طرح مطالعاتی کاهش آلودگی حوزه آبريز سد لتيان   مدل شبیه سازی کیفیت آب مخزن سد– سازمان آب منطقه اي تهران ۱۳۸۲
EWRC-82-09 طرح مطالعاتی کاهش آلودگی حوزه آبريز سد لتيان   مطالعات کيفی مخزن سد لتيان– سازمان آب منطقه اي تهران ۱۳۸۲
EWRC-81-01 شناسایی علل بروز طعم و بوی نامناسب در آب شرب شهر سقز   گزارش نهايي- شناسایی علل بروز طعم و بوی نامناسب در دریاچه سد بوکان ۱۳۸۱
EWRC-81-02  پهنه بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی (مطالعه موردی رودخانه جاجرود)   گزارش نهايي- سازمان مديريت منابع آب ايران ۱۳۸۱
EWRC-81-03 مديريت تامين و توزيع آب شهر زاهدان   گزارش نهايي- معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف ۱۳۸۱
EWRC-80-01 ارائه یک مدل تجربی ذوب برف برای حوزه آبریز رودخانه هیرمند با استفاده از تصاویر ماهواره ای   گزارش نهايي- شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان ۱۳۸۰
EWRC-80-02 مدل هيدروديناميک رودخانه سيستان   گزارش فنی ج – شركت دريا سازه ۱۳۸۰
EWRC-80-03 مدل هيدروليك رسوب رودخانه سيستان   گزارش فنی د – شركت دريا سازه ۱۳۸۰
EWRC-80-04 مدل هيدروديناميک دوبعدی دوشاخه هيرمند   گزارش فنی ه – شركت دريا سازه ۱۳۸۰
EWRC-80-05

مطالعات کاهش تبخیر آب چاه نیمه های سیستان

  گزارش نهايي- شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان ۱۳۸۰
EWRC-79-01 استفاده از عکسهای ماهواره ای جهت تعيين سطح برف از حوزه ابريز هيرمند و پيش بينی سطح آب در هامونها   گزارش نهايي- شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان ۱۳۷۹

EWRC-79-02

هيدرولوژي رودخانه سيستان

  گزارش فنی الف – شركت دريا سازه ۱۳۷۹

EWRC-79-03

محاسبه بالاروي از روي گوره هاي هامون هيرمند

  گزارش فنی ب –  شركت دريا سازه ۱۳۷۹