تماس با ما

آدرس :                 دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان فلسفه علم، دفتر مطالعات آب و محیط زیست، اتاق 121

آدرس وبسایت:     ewrc.sharif.ir

ایمیل:                  ewrc@sharif.ir

تلفن :                 66164185، 66164186

فاکس:                66036016