فعالیتهای تخصصی

طرح های در دست انجام

1- تخمين ميزان آب مصرفي و بهره وري آب در مقياس حوزه اي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و بيلان انرژي، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، 1389.
2- دفتر فني مطالعات طرح جامع جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر تهران، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس و شركت Poyry . كارفرما سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، شهرداري تهران، 89-1387.
3- مطالعات پيش بيني آورد آب حوزه كارون با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني، سازمان آب و برق خوزستان، 89-1388.
4- مطالعات پيش بيني آورد آب حوزه سد دز با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني، سازمان آب و برق خوزستان، 89-1388.
5- تحليل ديناميكي مكاني تغييرات تبخير و نمك درياچه هاي شور (مطالعه موردي: درياچه اروميه)، شركت مديريت منابع آب ايران، 89-1388.
6- راهنماي حريم كيفي منابع آب جهت بسته بندي با هدف شرب، سازمان مديريت منابع آب ايران، 89-1388.
7- تهيه راهنماي مديريت تأمين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي، وزارت نيرو، 90-1389.

طرح های انجام شده

1- پهنه بندي نواحي مستعد در توليد طوفان غبار در كشور با استفاده از فناوري سنجش از دور، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور، رياست جمهوري، 1386-1387
2- همکاریهای پژوهشی در مورد تولید لایه های اطلاعاتی ، مطالعات حقوقی منابع آب و محیط زیست سرشاخه حوزه کرخه عليا، سيروان و نواحي گرمسيري، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ، 1385
3- مطالعات RS/GIS حوزه سیروان ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ، 1384
4- مطالعات RS/GIS  حوزه کلاس ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، 1384
5- مطالعات پیش بینی آورد حوزه آبریز زاینده رود با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای و زمینی ، سازمان آب منطقه ای اصفهان ، 1384-1383
6- ارزيابي گزينه ها براي بهبود كيفيت آب مخزن سد لتيان، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف، 1384-1383
7- تخمين ميزان كلروفيل و رنگدانه هاي آب به كمك طول موجها، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف و سازمان فضایی اروپا ، 1384
8- روشهای بازيافت آب و فاضلاب در صنايع غذايی , شورای پژوهشهای علمی کشور , نهاد رياست جمهوری  1384-1380
9- بهینه سازی کلر باقیمانده در شبکه های توزیع آب شهری , شورای پژوهشهای علمی کشور , 1384-1378.
10- بررسی عوامل شکست سد های خاکی و تعيين پارامترهای مقطع شکست ,  سازمان مديريت منابع آب ايران ,  وزارت نيرو , 1384- 1379.
11- مطالعات کیفیت تالاب انزلی ، معاونت پزوهش و فناوري دانشگاه صنعتی شریف ، 1383
12- تهيه بيلان آبی و تخمين ميزان تبخير و تعرق از سطح هامون ها به کمک مدلهای تجربی و تصاوير ماهواره ای , سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور , 1381-1383
13- مديريت جامع آب شهر کاشان , سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور , 1383-1381
14- تهيه راهنمای مطالعات ظرفيت خودپالایی رودخانه , دفتر استاندارد سازمان مدیریت منابع آب ايران , 1383-1382
15-درگاه ملی دانش آب , دفتر همکاریهای فن آوری رياست جمهوری , کميته ملی آبشناسی کميسيون ملی یونسکو ايران , 1383-1382
16- پايگاه نشريات علمی يونسکو در زمينه علوم آب , برنامه بین المللی آب شناس يونسکو (پاریس) , 1383-1382
17- مدلسازی چاه جاذب , معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتی شریف , 1383-1382
18- شناسائی , کنترل و پايش نشت شبکه آب بهداشتی مجتمع ذوب آهن اصفهان ,  مجتمع ذوب آهن اصفهان , 1383-1378
19- بررسی ابعاد مختلف رودخانه های مرزی کشور , مرکز سنجش از راه دور ايران , وزارت پست و تلگراف و تلفن ,1382-1380
20- مدلسازی تغييرات کيفيت آب سد لتيان بعد از انتقال آب سد لار توسط تونل لوارک , سازمان آب منطقه ای تهران , 1382-1380
21- بررسی روند تغییرات کمی وکیفی هورالعظیم , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , 1382
22- بررسی فنی و اقتصادی ضایعات در صنعت کشاورزی , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , 1382-1381
23- شناسائی علل بروز طعم و بوی نا مناسب در درياچه سد بوکان و شبکه آب شرب شهرستان سقز , شرکت آب و فاضلاب کردستان ، 1382-1380
24- مطالعات کاهش تبخير از چاه نيمه ها در سيستان , شرکت سهامی آب منطقه ای سيستان و بلوچستان , 1381-1379
25- مشاوره چگونگي مديريت آلودگي آب سد قشلاق در زمان واژگوني تانكر حمل MTBE  ،  پژوهشكده صنعت نفت و استانداري كردستان، 1381
26- مدلسازی, بهينه سازی و بهبود شبکه آب جزيره کيش , سازمان عمران کيش , 1380
27- دفتر فنی پيش بينی سيلاب رودخانه هيرمند ,  طرح جامع کنترل سيل سيستان (بانک جهانی ) با مشارکت مرکز تحقيقات آب وزارت نيرو و انيستيو هيدروليک دلف هلند , 1381-1379
28- شبيه سازی و آناليز تناوب تراز آب درياچه های هامون , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , 1381-1379
29- بر آورد مقادير آب موجود در حوزه رودخانه هيرمند در افغانستان از طريق تفسير پوشش برف به کمک تصاوير ماهواره ای ,  شرکت سهامی آب منطقه ای سيستان و بلوچستان , 1381-1379
30- مطالعات مديريت تامين و توزيع آب شهر زاهدان , دفترمطالعات آب و محيط زيست ,  دانشگاه صنعتی شريف , 1380-1378
31- مطالعات تحليل هيدروديناميکی جريان و انتقال رسوب در رودخانه سيستان ,  شرکت مهندسين مشاور دريا سازه (سهامی خاص ), 1380-1378
32- پهنه  بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی ,  سازمان مديريت منابع آب ايران ,  وزارت نيرو , 1380-1378
33- بررسی روش های ارزيابی آسيب پذيری آبهای زيرزمينی نسبت به مصرف سموم و آفت کش ها , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , 1378

طرح های پيشنهادي (ارائه شده و يا در دست بررسي)

1- بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب كشور، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت تحقيقات، علوم و فناوري، 1386
2- تحلیل سیاستهای توسعه و بهره برداری منابع آب و زمین و نیز اثرات تغییر پذیری اقلیم و تغییر اقلیم در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر پایداری اکوسیستم دریاچه ارومیه و تالابها، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت تحقيقات، علوم و فناوري ، 1386
3- مدلسازي كيفيت آب نهر فيروزآباد و امكان بهبود كيفيت به منظور استفاده در كشاورزي جنوب تهران، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت تحقيقات، علوم و فناوري، 1386
4- راهنماي مديريت سيلاب در مخازن، دفتر استانداردهاي آب وزارت نيرو، 1386
5- تأثير تغييرات دماي جو زمين بر دما، ميزان نزولات جوي، توزيع آبدهي رودخانه ها و منابع آب در حوزه آبريز زاينده رود، شركت آب منطقه اي استان اصفهان، 1386
6- استخراج پارامترهاي كيفي آب به كمك داده هاي ماهواره اي (مطالعه موردي تالاب انزلي و نواحي جنوبي درياي خزر)، مركز تحقيقات شيلات ايران، 1385
7- تهيه دستورالعمل راهنماي ارزيابي زيست محيطي طرحهاي انتقال آب بين حوزه اي، دفتر استاندارد سازمان مديريت منابع آب ايران، 1384
8-ارائه متدولوژي بمنظور مدلسازي تأثيرات بالادست/ پايين دست در طرح هاي توسعه منابع آب، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف , ICARDA  ، وزارت جهاد کشاورزی، 1384
9- سنجش و اندازه گيري خصوصيات غبار به كمك فناوري لايدار. آزمايشگاه ديناميك هواشناسي Ecol Poly Technique فرانسه و مركز تحصيلات تكميلي زنجان، 1384-
10- تصفيه فاضلاب نهر فيروزآباد و استفاده مجدد از آن، سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، 1375