فعالیتهای تخصصی

طرح های در دست انجام

۱- تخمين ميزان آب مصرفي و بهره وري آب در مقياس حوزه اي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و بيلان انرژي، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، ۱۳۸۹٫
۲- دفتر فني مطالعات طرح جامع جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر تهران، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس و شركت Poyry . كارفرما سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، شهرداري تهران، ۸۹-۱۳۸۷٫
۳- مطالعات پيش بيني آورد آب حوزه كارون با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني، سازمان آب و برق خوزستان، ۸۹-۱۳۸۸٫
۴- مطالعات پيش بيني آورد آب حوزه سد دز با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و داده هاي زميني، سازمان آب و برق خوزستان، ۸۹-۱۳۸۸٫
۵- تحليل ديناميكي مكاني تغييرات تبخير و نمك درياچه هاي شور (مطالعه موردي: درياچه اروميه)، شركت مديريت منابع آب ايران، ۸۹-۱۳۸۸٫
۶- راهنماي حريم كيفي منابع آب جهت بسته بندي با هدف شرب، سازمان مديريت منابع آب ايران، ۸۹-۱۳۸۸٫
۷- تهيه راهنماي مديريت تأمين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي، وزارت نيرو، ۹۰-۱۳۸۹٫

طرح های انجام شده

۱- پهنه بندي نواحي مستعد در توليد طوفان غبار در كشور با استفاده از فناوري سنجش از دور، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور، رياست جمهوري، ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲- همکاریهای پژوهشی در مورد تولید لایه های اطلاعاتی ، مطالعات حقوقی منابع آب و محیط زیست سرشاخه حوزه کرخه عليا، سيروان و نواحي گرمسيري، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ، ۱۳۸۵
۳- مطالعات RS/GIS حوزه سیروان ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ، ۱۳۸۴
۴- مطالعات RS/GIS  حوزه کلاس ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، ۱۳۸۴
۵- مطالعات پیش بینی آورد حوزه آبریز زاینده رود با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای و زمینی ، سازمان آب منطقه ای اصفهان ، ۱۳۸۴-۱۳۸۳
۶- ارزيابي گزينه ها براي بهبود كيفيت آب مخزن سد لتيان، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف، ۱۳۸۴-۱۳۸۳
۷- تخمين ميزان كلروفيل و رنگدانه هاي آب به كمك طول موجها، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف و سازمان فضایی اروپا ، ۱۳۸۴
۸- روشهای بازيافت آب و فاضلاب در صنايع غذايی , شورای پژوهشهای علمی کشور , نهاد رياست جمهوری  ۱۳۸۴-۱۳۸۰
۹- بهینه سازی کلر باقیمانده در شبکه های توزیع آب شهری , شورای پژوهشهای علمی کشور , ۱۳۸۴-۱۳۷۸٫
۱۰- بررسی عوامل شکست سد های خاکی و تعيين پارامترهای مقطع شکست ,  سازمان مديريت منابع آب ايران ,  وزارت نيرو , ۱۳۸۴- ۱۳۷۹٫
۱۱- مطالعات کیفیت تالاب انزلی ، معاونت پزوهش و فناوري دانشگاه صنعتی شریف ، ۱۳۸۳
۱۲- تهيه بيلان آبی و تخمين ميزان تبخير و تعرق از سطح هامون ها به کمک مدلهای تجربی و تصاوير ماهواره ای , سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور , ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۳- مديريت جامع آب شهر کاشان , سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور , ۱۳۸۳-۱۳۸۱
۱۴- تهيه راهنمای مطالعات ظرفيت خودپالایی رودخانه , دفتر استاندارد سازمان مدیریت منابع آب ايران , ۱۳۸۳-۱۳۸۲
۱۵-درگاه ملی دانش آب , دفتر همکاریهای فن آوری رياست جمهوری , کميته ملی آبشناسی کميسيون ملی یونسکو ايران , ۱۳۸۳-۱۳۸۲
۱۶- پايگاه نشريات علمی يونسکو در زمينه علوم آب , برنامه بین المللی آب شناس يونسکو (پاریس) , ۱۳۸۳-۱۳۸۲
۱۷- مدلسازی چاه جاذب , معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتی شریف , ۱۳۸۳-۱۳۸۲
۱۸- شناسائی , کنترل و پايش نشت شبکه آب بهداشتی مجتمع ذوب آهن اصفهان ,  مجتمع ذوب آهن اصفهان , ۱۳۸۳-۱۳۷۸
۱۹- بررسی ابعاد مختلف رودخانه های مرزی کشور , مرکز سنجش از راه دور ايران , وزارت پست و تلگراف و تلفن ,۱۳۸۲-۱۳۸۰
۲۰- مدلسازی تغييرات کيفيت آب سد لتيان بعد از انتقال آب سد لار توسط تونل لوارک , سازمان آب منطقه ای تهران , ۱۳۸۲-۱۳۸۰
۲۱- بررسی روند تغییرات کمی وکیفی هورالعظیم , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , ۱۳۸۲
۲۲- بررسی فنی و اقتصادی ضایعات در صنعت کشاورزی , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , ۱۳۸۲-۱۳۸۱
۲۳- شناسائی علل بروز طعم و بوی نا مناسب در درياچه سد بوکان و شبکه آب شرب شهرستان سقز , شرکت آب و فاضلاب کردستان ، ۱۳۸۲-۱۳۸۰
۲۴- مطالعات کاهش تبخير از چاه نيمه ها در سيستان , شرکت سهامی آب منطقه ای سيستان و بلوچستان , ۱۳۸۱-۱۳۷۹
۲۵- مشاوره چگونگي مديريت آلودگي آب سد قشلاق در زمان واژگوني تانكر حمل MTBE  ،  پژوهشكده صنعت نفت و استانداري كردستان، ۱۳۸۱
۲۶- مدلسازی, بهينه سازی و بهبود شبکه آب جزيره کيش , سازمان عمران کيش , ۱۳۸۰
۲۷- دفتر فنی پيش بينی سيلاب رودخانه هيرمند ,  طرح جامع کنترل سيل سيستان (بانک جهانی ) با مشارکت مرکز تحقيقات آب وزارت نيرو و انيستيو هيدروليک دلف هلند , ۱۳۸۱-۱۳۷۹
۲۸- شبيه سازی و آناليز تناوب تراز آب درياچه های هامون , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , ۱۳۸۱-۱۳۷۹
۲۹- بر آورد مقادير آب موجود در حوزه رودخانه هيرمند در افغانستان از طريق تفسير پوشش برف به کمک تصاوير ماهواره ای ,  شرکت سهامی آب منطقه ای سيستان و بلوچستان , ۱۳۸۱-۱۳۷۹
۳۰- مطالعات مديريت تامين و توزيع آب شهر زاهدان , دفترمطالعات آب و محيط زيست ,  دانشگاه صنعتی شريف , ۱۳۸۰-۱۳۷۸
۳۱- مطالعات تحليل هيدروديناميکی جريان و انتقال رسوب در رودخانه سيستان ,  شرکت مهندسين مشاور دريا سازه (سهامی خاص ), ۱۳۸۰-۱۳۷۸
۳۲- پهنه  بندی آلودگی رودخانه ها توسط تکنيک طبقه بندی فازی ,  سازمان مديريت منابع آب ايران ,  وزارت نيرو , ۱۳۸۰-۱۳۷۸
۳۳- بررسی روش های ارزيابی آسيب پذيری آبهای زيرزمينی نسبت به مصرف سموم و آفت کش ها , معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف , ۱۳۷۸

طرح های پيشنهادي (ارائه شده و يا در دست بررسي)

۱- بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب كشور، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت تحقيقات، علوم و فناوري، ۱۳۸۶
۲- تحلیل سیاستهای توسعه و بهره برداری منابع آب و زمین و نیز اثرات تغییر پذیری اقلیم و تغییر اقلیم در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر پایداری اکوسیستم دریاچه ارومیه و تالابها، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت تحقيقات، علوم و فناوري ، ۱۳۸۶
۳- مدلسازي كيفيت آب نهر فيروزآباد و امكان بهبود كيفيت به منظور استفاده در كشاورزي جنوب تهران، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت تحقيقات، علوم و فناوري، ۱۳۸۶
۴- راهنماي مديريت سيلاب در مخازن، دفتر استانداردهاي آب وزارت نيرو، ۱۳۸۶
۵- تأثير تغييرات دماي جو زمين بر دما، ميزان نزولات جوي، توزيع آبدهي رودخانه ها و منابع آب در حوزه آبريز زاينده رود، شركت آب منطقه اي استان اصفهان، ۱۳۸۶
۶- استخراج پارامترهاي كيفي آب به كمك داده هاي ماهواره اي (مطالعه موردي تالاب انزلي و نواحي جنوبي درياي خزر)، مركز تحقيقات شيلات ايران، ۱۳۸۵
۷- تهيه دستورالعمل راهنماي ارزيابي زيست محيطي طرحهاي انتقال آب بين حوزه اي، دفتر استاندارد سازمان مديريت منابع آب ايران، ۱۳۸۴
۸-ارائه متدولوژي بمنظور مدلسازي تأثيرات بالادست/ پايين دست در طرح هاي توسعه منابع آب، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف , ICARDA  ، وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۴
۹- سنجش و اندازه گيري خصوصيات غبار به كمك فناوري لايدار. آزمايشگاه ديناميك هواشناسي Ecol Poly Technique فرانسه و مركز تحصيلات تكميلي زنجان، ۱۳۸۴-
۱۰- تصفيه فاضلاب نهر فيروزآباد و استفاده مجدد از آن، سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، ۱۳۷۵