ریاست مرکز

دکتر مسعود تجریشی
ریاست مرکز, عضو هیئت علمی