سنجش از دور، آب زیر زمینی

حامد حمزه خانی
دانشجوی کارشناسی ارشد شاغل