سنجش از دور، منابع آب و محیط زیست

دکتر مسعود تجریشی
ریاست مرکز, عضو هیئت علمی