سنجش از دور و محیط زیست

احسان جلیلوند
دانشجوی دکتری شاغل
پویا کمیلیان
کار شناس مقیم
نیما کریمی
کارشناس مقیم
حامد حمزه خانی
دانشجوی کارشناسی ارشد شاغل
علی حسینمردی
کارشناس مقیم