محیط زیست، سنجش از دور

حمید فرهمند
دانشجوی کارشناسی ارشد شاغل