احسان جلیلوند

احسان جلیلوند
موقعیت: دانشجوی دکتری شاغل
تخصص ها: رظوبت خاک, سنجش از دور و محیط زیست
درجه: دانشجوی دکتری عمران دانشگاه صنعتی شریف
روز کاری: سه شنبه