دکتر مسعود تجریشی

دکتر مسعود تجریشی

 

موقعیت: ریاست مرکز, عضو هیئت علمی
تخصص ها: سنجش از دور، منابع آب و محیط زیست
درجه: دکتری تخصصی منابع آب و محیط زیست/دیویس
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, شنبه