سمیه سیما

سمیه سیما
موقعیت: مشاور خارجی
تخصص ها: محیط زیست و سنجش از دور
درجه: فوق دکتری عمران محیط زیست/دانشگاه صنعتی شریف