مرسده طاهری

مرسده طاهری

مهارت های نرم افزاری

سنجش از دور ومهارت سیستم اطلاعات جغرافیایی: ENVI , ARC GIS, ILWIS

سازه ای : نرم افزار ETABS & SAFE

طراحی و ترسیم فنی : AutoCAD

بهینه سازی خطی و غیر خطی : LINGO , SOLVER

طراحی شبکه آب : EPANET

 

پژوهش های مشارکت شده در مرکز :

محاسبه تبخیر و تعرق 2014-2015 در حوضه ارومیه با استفاده از الگوریتم سبال

پایش تبخیرو تعرق حوضه ارومیه سال های 1995 تا 2015

 

توانایی پژوهشی

محاسبه تبخیر تعرق از روش سبال

محاسبه مقدار آب قابل صرفه جویی کشاورزی در مقیاس شهرستان

مدیریت پسماند شهری و روستایی در استان اصفهان

بررسی میزان تولید انرژی از پسماند دامی کل کشور

مروری بر جنبه های فعلی و آینده برای افزایش تولید بیوگاز در توسعه پایدار

موقعیت: کارشناس مقیم
تخصص ها: محیط زیست و سنجش از دور
درجه: دانشجوی کارشناسی ارشد
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, شنبه