مرسده طاهری

مرسده طاهری

مهارت های نرم افزاری

سنجش از دور ومهارت سیستم اطلاعات جغرافیایی: ENVI , ARC GIS, ILWIS

سازه ای : نرم افزار ETABS & SAFE

طراحی و ترسیم فنی : AutoCAD

بهینه سازی خطی و غیر خطی : LINGO , SOLVER

طراحی شبکه آب : EPANET

 

پژوهش های مشارکت شده در مرکز :

محاسبه تبخیر و تعرق ۲۰۱۴-۲۰۱۵ در حوضه ارومیه با استفاده از الگوریتم سبال

پایش تبخیرو تعرق حوضه ارومیه سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵

 

توانایی پژوهشی

محاسبه تبخیر تعرق از روش سبال

محاسبه مقدار آب قابل صرفه جویی کشاورزی در مقیاس شهرستان

مدیریت پسماند شهری و روستایی در استان اصفهان

بررسی میزان تولید انرژی از پسماند دامی کل کشور

مروری بر جنبه های فعلی و آینده برای افزایش تولید بیوگاز در توسعه پایدار

موقعیت: کارشناس مقیم
تخصص ها: محیط زیست و سنجش از دور
درجه: دانشجوی کارشناسی ارشد
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, شنبه