علی حسینمردی

علی حسینمردی

مهارت های نرم افزاری:

    Engineering Software:

ILWIS,ENVI, Arc GIS, WaterCAD, SewerCAD, Groundwater Vistas (GWV),MODFLOW

Programming:

 Intermediate in MATLAB, C++

پروژه های مشارکت شده در مرکز:

  • بررسی تغییرات زمانی-مکانی رخ داده در عمق اپتیکی ذرات معلق در جو در حوضه دریاچه ارومیه
  • شناسایی نواحی مشکوک به وجود کانون­های برخاست گرد و غبار در حوضه دریاچه ارومیه
  • بررسی ارتباط بین عمق اپتیکی ذرات معلق در جو و نوع کاربری زمین در حوضه دریاچه ارومیه
  • تولید و استخراج نقشه های میانگین ماهانه، فصلی، سالانه و تغییرات بین سالانه عمق اپتیکی ذرات معلق در جو در حوضه ارومیه
موقعیت: کارشناس مقیم
تخصص ها: سنجش از دور و محیط زیست
درجه: کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب/دانشگاه صنعتی شریف
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, شنبه