حامد حمزه خانی

حامد حمزه خانی
موقعیت: دانشجوی کارشناسی ارشد شاغل
تخصص ها: سنجش از دور و محیط زیست, سنجش از دور، آب زیر زمینی
درجه: دانشجوی کارشناسی ارشد
روز کاری: دوشنبه, سه شنبه