دکتر پیمان آراسته

دکتر پیمان آراسته
موقعیت: مشاور خارجی
تخصص ها: سنجش از دور، منابع آب
درجه: دکتری تخصصی مهندسی آبیاری
روز کاری: شنبه