حمید فرهمند

حمید فرهمند
موقعیت: دانشجوی کارشناسی ارشد شاغل
تخصص ها: محیط زیست، سنجش از دور
درجه: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران/دانشگاه صنعتی شریف
روز کاری: دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه